Článek do Rajhradského zpravodaje

16.03.2010 16:11

    Vážení sportovní přátelé,
    vzhledem k tomu, že se nám kvapem blíží začátek jarní části soutěžního ročníku, dovolte abych vám ve stručnosti nastínil odehranou podzimní část. S potěšením můžeme konstatovat, že působení v daných soutěžích bylo nadmíru úspěšné, neboť značná část mužstev zaujímá přední příčky mezi soupeři. Velkou radost nám dělá především umístění prvního mužstva mužů, které se nachází na čtvrtém místě 1.A. třídy Jihomoravské krajské fotbalové soutěže s dvoubodovou ztrátou na první postupové místo. Pozitivně lze hodnotit i průběh zimní přípravy, kdy se mládežnická mužstva nejednou umístila na vítězných příčkách v turnajových kláních. Výše uvedené aspekty se nemalou měrou podílí na vzorné reprezentaci RAFK a Města Rajhradu na sportovní scéně.
    Nezanedbatelným úspěchem je také udržení širokého spektra mužstev RAFK v rámci sportovní činnosti, neboť tuto skutečnost neustále ohrožuje negativní fenomén dnešní doby, kdy rapidně klesá zájem o sport u mládeže, kterou od sportu odpoutávají jiná moderní lákadla současné doby. Dospělé sportovce a činovníky od sportu odrazují náročné pracovní a rodinné povinnosti včetně časové a finanční indispozice. Důsledkem těchto negativních jevů dochází k častému odhlašování mužstev ze soutěží a v neposlední řadě zánik fotbalových klubů. Otázkou je, jak se tento neblahý trend odrazí na celospolečenské úrovni. V našem případě se na dosavadním úspěšném chodu RAFK podílí mimo jiné podpora sponzorů, ale především podpora Města Rajhradu, bez které si fungování klubu na této úrovni nelze představit. Město Rajhrad se intenzivně a dlouhodobě podílí na realizaci několika důležitých projektů jako je výstavba kabin pro sportovce, zázemí pro veřejnost atd.
    Pokud se ve stručnosti ohlédneme za uplynulým rokem stojí za to připomenout si několik úspěšných sportovních a společenských akcí, které byly organizovány RAFK. Především bych zmínil pořádání vysoce kvalitních mezinárodních mládežnických turnajů, konání dětského dne, oslava 90. výročí založení RAFK a uskutečnění Petropavelské taneční zábavy. O těchto akcích jsme blíže informovali rajhradskou veřejnost v předešlých vydáních R.Z. Dne 13.2.2010 pořádal RAFK „Sportovní věneček“, který byl vyplněn širokým kulturním programem s bohatou tombolou. I tuto akci lze hodnotit jako velmi úspěšnou, neboť ohlasy všech přítomných byly zpravidla pozitivní. Důkazem tohoto tvrzení bylo vytvoření veselé a přátelské atmosféry, která provázela taneční zábavu v celém průběhu.
Jako každý rok i letos dne 7.3.2010 se uskutečnila „valná hromada“ RAFK. Jednání probíhalo v rámci platných stanov a dle programu schváleného přítomnými členy. Všichni zástupci mužstev vyhodnotili činnost svých celků za uplynulé období přičemž se měli možnost  vyjádřit k aktuální problematice klubu. Taktéž členové příslušných komisí prezentovali účastníkům skutečný stav na svěřených úsecích. Svůj pozitivní postoj k činnosti klubu vyjádřil písemnou formou také starosta města pan František Ondráček, který se jednání VH nemohl zúčastnit, poněvadž se nacházel mimo Rajhrad. Tento písemný projev přednesl osobně předseda klubu pan Vladimír Štěpánek. Nejdůležitějším programovým bodem jednání VH byla volba výkonného výboru RAFK. Všichni přítomní členové jednohlasně podpořili zástupce výkonného výboru v tomto složení: Vladimír Štěpánek, Pachl Tomáš, Mgr. Gáč Dušan,  Sedláček Radek, Sláma Radek, Kirš Dušan, Černík Valtr, Rožnovský Josef, Knot Vladimír. Jednání valné hromady se zúčastnil vysoký počet členské základny, čímž se potvrdil zájem sportovní veřejnosti o problematiku rajhradského fotbalu, což výkonný výbor plně oceňuje.
    Na závěr mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval všem sportovcům, funkcionářům a výše uvedeným subjektům, kteří se podílejí na dosavadním rozvoji sportovního života v Rajhradě. Příznivcům RAFK chci poděkovat za přízeň, kterou nám v naší činnosti věnují a věřím, že se v hojném počtu setkáme při sportovních utkáních, které budou všem rozdávat pouze radost a potěšení ze hry rajhradských fotbalistů.
                                    Mgr. Dušan Gáč
                                    Sekretář RAFK, o.s.

—————

Zpět